صفحه ۱۰۷

کس حق حکم ندارد). خوارج مردمی بودند قاری قرآن، اهل تهجد و نماز شب، و به خیال خود مخلص ! اما مخلصی که خلیفه خدا و حضرت علی را تنها گذاشتند و حتی با او جنگ کردند! مثل بچه هایی که می‎گویند ما طالب اسلام راستین هستیم ! عمل اینها در کشور ما ضررش خیلی زیادتر از ضد انقلابهایی است که اصلا انقلاب ما را باور نکرده اند. در هر کاری افراط و تفریط غلط است. تفریط یعنی کوتاهی کردن، و افراط یعنی تندروی.

جوسازی علیه امام خمینی در نجف

یادم می‎آیددر نجف در باره امام سه ربع ساعت با آقای حکیم صحبت کردم و ایشان هم دقیقا گوش می‎داد، بعد آقای حکیم بلند شد رفت، آقایی آنجا گفت خیلی خوب شد که شما صحبت کردید، بالاخره آقای خمینی را در ذهن آقای حکیم جا انداختیم و به او شناساندیم.

چند دقیقه بعد یک سیدی که از علما و از حواریون آیت الله حکیم بود آمد نشست، ایشان آقازاده یکی از علما بود و از اطرافیان آقای حکیم به حساب می‎آمد، آقای عمید من را به او معرفی کرد که بله ایشان آقای منتظری از شاگردان آقای بروجردی و آقای خمینی هستند، یکدفعه دیدم سید گفت: خدا لعنت کند انگلیسیها را خدا لعنت کند انگلیسیها را، یک روز یک سید جمال الدین افغانی درست می‎کنند می‎اندازند جلو، یک روز هم یک سید خمینی می‎آید و

ناوبری کتاب