صفحه ۱۰۶

سخن بیانگر این نکته است که انسان نمی تواند ادعا کند که به حقیقت مطلق رسیده است، و همواره باید در تصحیح مواضع و دیدگاههای خود در جهت دستیابی به حقیقت برتر کوشا باشد. البته آنچه را که با به کارگیری همه تلاش خود به دست آورده و بدان رسیده است برای وی حجت است و وظیفه دارد تا رسیدن به حقیقت برتر و یا کشف اشتباه خود به آن پایبند باشد.

این تندروها!

در جامعه ما افراد متقدسی (خود رابه مقدسی می‎زنند) که خیلی تند هستند و انقلابی های خیلی تند، همه از راه حق منحرف شده اند و ضربه می‎زنند. همان طور که دشمن ضربه می‎زند دوست نادان هم ضربه می‎زند، باید انسان معتدل باشد، متأسفانه افرادی که اصلا بوی انقلاب به مشام آنها نرسیده حالا از انقلابی ها هم انقلابی تر شده اند، تندرویهای آنها سبب می‎شود عناصر مفید را کنار بزنند، هر روز معرکه درست می‎کنند، روح یأس در مردم ایجاد می‎کنند، وبال جامعه می‎شوند.مقدستر از پیغمبر نشوید، پیغمبراکرم (ص) قوه جاذبه اش بیش از قوه دافعه اش بود، نیروها را جذب می‎کرد، آدمهایی را که خیلی انقلابی نبودند نیز نگه می‎داشت و طرد نمی کرد.

حضرت امیر همان طور که گرفتار قاسطین و مردم صفین بود همان طور گرفتار خوارج هم بود، خوارج مردمی بودند که می‎خواستند مقدستر از حضرت علی (ع) بشوند، اول حضرت علی را مجبور کردند حکمیت را قبول کند، بعد گفتند، "لا حکم الا لله"(غیر از خدا هیچ

ناوبری کتاب