صفحه ۱۰۵

استعداد خود ثروتی تحصیل کرد، به شرط آن که از راه حرام نباشد و از اموال عمومی نباشد، مالک است؛ اگر کسی در زمین کشت کرد و ثروتی به دست آورد مالک است، اگر کسی با تجارت و بازرگانی درآمدی کسب کرد مالک است؛ چون با به کار انداختن توان و هوش و استعداد خودش این ثروت را به دست آورده است.

دیوار گوشتی !

قاعده اش این است که بزرگان تحت تاثیر هر حرفی واقع نشوند یا اقلا اگر حرفها را می‎خواهند بشنوند فقط از اطرافیها یا از آنهایی که دائما با آنان تماس می‎گیرند نشنوند. من خدمت امام هم این اواخر عرض کردم، شما در گزارشها فقط به گزارشهای مسئولین قناعت نکنید، افراد دیگری هم داشته باشید به صورت ناشناس، که حتی احمدآقا پسر شما هم آنها را نشناسد -احمدآقا هم نشسته بود- همیشه طیفی دور مراجع و بزرگان هستند که اصطلاحا به آنها می‎گویند دیوار گوشتی که جریانات را مطابق اهداف و سیاست خودشان گزارش می‎دهند و کنترل می‎کنند، و این واقعیت چه نسبت به مراجع و چه نسبت به مسئولین بزرگ ضرر دارد.

هر روز مرد دیگری !

به یاد دارم استاد بزرگوار مرحوم آیت الله العظمی بروجردی می‎فرمودند: "انا کل یوم رجل" من هر روز مرد دیگری هستم، و این

ناوبری کتاب