صفحه ۱۰۳

پیامبر(ص) می‎فرماید: "و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم، فلما توفیتنی کنت أنت الرقیب علیهم"سوره مائده،آیه 117.: من تا در میان آنان بودم، بر آنان گواه بودم؛ پس زمانی که تو جان مرا گرفتی، تو خود بر آنان مراقب و نگهبان بودی. این حدیث هم در "صحیح بخاری"صحیح بخاری، ج 3، ص 127، ذیل تفسیر آیه 117 سوره مائدة . آمده است و هم "سنن ترمذی"سنن ترمذی، ج 5، ص 4، تفسیر سوره انبیا. آن را نقل کرده است و دلالت دارد بر این که عده زیادی از اصحاب پیامبر(ص)، بعد از رحلت آن حضرت، عوض شدند و از راه و شیوه پیامبر(ص) دست برداشتند؛ با این حال تعجب می‎کنم که چرا اهل سنت این همه روی اصحاب پیامبر(ص) مانور می‎دهند و می‎گویند قول آنها حجت است ! در همین صحیح بخاری و سنن ترمذی که از کتابهای معتبر خودشان است، روایتی نقل شده که صراحت دارد بر این که عده زیادی از اصحاب پیامبر(ص) بعد از رحلت آن حضرت تغییر کردند و به جهنم خواهند رفت؛ حالا چگونه اهل سنت، قول آنها را حجت می‎دانند و همانند قول پیامبر(ص) مورد استناد قرار می‎دهند؟

نه کاپیتالیزم نه سوسیالیزم

اسلام با هر دو روش مخالف است، اسلام اجازه نمی دهد افراد از هر راهی که بخواهند تحصیل ثروت کنند، اجازه نمی دهد کسی از ربا تحصیل ثروت کند، اجازه نمی دهد کسی اموالی را که خدا برای همه مردم خلق کرده به خودش اختصاص دهد؛ جنگل ها، معادن، بیابانها،

ناوبری کتاب