صفحه ۱۰۰

است که در سنگ حک شده است، که می‎ماند؛ اما علمی که در بزرگی یاد بگیری "کالنقش فی الماء" است، مانند خط نوشتن روی آب است که همان وقت جای آن نوشته پر می‎شود. بنابراین مطالعه ها و زحمت ها در سن بالا فقط باید برای این باشد که انسان مطالبی را که قبلا خوانده یادش بماند، و وقتی به سنین کهولت رسید دیگر بعید است چیزی برایش اضافه شود، و هرچه انسان بیشتر پیش می‎رود معلوماتش را هم از دست می‎دهد؛ بعضی از بزرگان را ما دیدیم که در آخر عمر حتی بچه هایشان را نمی شناختند. (و من نعمره ننکسه فی الخلق) سوره یس، آیه 68. کسی که عمرش را زیاد می‎کنیم پایینش می‎آوریم در خلقت.پس در وقت بچگی پدر و مادرها سعی کنند عقاید اسلامی و معارف اسلامی را به بچه ها یاد بدهند؛ وقتی که بچه به مدرسه می‎رود مدیر مدرسه، معلم مدرسه و رفیق بچه را زیر نظر بگیرید.

I can not answer this question

از طرف صلیب سرخ و سازمان عفو بین الملل همیشه افرادی به قسمتهای مختلف زندان می‎آمدند، منتها گاهی با مامورین زندان می‎آمدند گاهی تنها بودند، آن وقتهایی که تنها می‎آمدند و مامورین دنبالشان نبودند ما خیلی چیزها را به آنان می‎گفتیم، من یک مقدار انگلیسی هم یاد گرفته بودم گاهی به انگلیسی چیزهایی به آنها می‎گفتم، البته بعضی ها می‎گفتند اینها از خودشان هستند و مطالب را

ناوبری کتاب