صفحه ۹۷

چنین کاری قطعا شرک است و شرک باطل است. از این روست که حضرت مسیح (ع) در پاسخ خداوند می‎گوید: "خداوندا! تو [از داشتن شریک ] منزهی و هرگز مرا نشاید که چیزی گویم که شایسته آن نباشم؛ اگر چنین سخنی گفته بودم همانا تو به آن آگاه بودی."سوره مائده (5)، آیه 116) . و در ادامه می‎گوید: "من به آنان جز آنچه تو فرمان داده بودی نگفتم؛ [گفتم ] که خدای را که پروردگار من و پروردگار شماست بپرستید."سوره مائده (5)، آیه 117) .

این جهت گیری ها و توجه ها باعث می‎شده که پیامبران به مردم اعلام کنند که آنها انسانهایی همانند سایر انسانهایند و نه بیش از آن، و اظهار می‎کردند که به آنها وحی می‎شود و در عالم نقشی جز پیامبری ندارند.سوره فصلت (41)، آیه 6.

بت های تراشیده شده از سنگ و چوب و اشیای قیمتی، جلوه ای خاص در میان مردم داشت. بت ها گاهی مظهر رحمت خدا و موجودی افسانه ای می‎شدند و مورد پرستش قرار می‎گرفتند؛ در حالی که آنها موجودات بی جانی بودند که هیچ سود و زیانی نداشتند. (و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم ).سوره یونس (10)، آیه 18) . دلیلی هم بر حقانیت آنها نبود. بت پرستان آنها را یادگار پدران خود می‎دانستند ومیراثی گرانبها. (ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم من قبل ).سوره هود (11)، آیه 109) . و با انبیا بر سر آنها کشمکش و نزاع می‎کردند و با لجاجت و اصرار بر عقاید خود پافشاری می‎نمودند.سوره هود (11)، آیه 53. بت پرستانی نیز بت ها را وسیله تقرب به خدا می‎دانستند. (ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی).سوره زمر (39)، آیه 3. و از آنها به مثابه شفیعانی یاد می‎کردند که در پیشگاه خداوند از آنان شفاعت می‎کنند. (هؤلا ء شفعاؤنا عند الله ).سوره یونس (10)، آیه 18) .

این عقیده که در عالم موجوداتی غیر از خداوند نقشی دارند، عقیده ای مشرکانه است و باید از آن پرهیز کرد. البته روشن است که شفاعت با اذن خداوند و یا عقیده

ناوبری کتاب