صفحه ۸۹

ساخت. آنچه انسان را در میان هیاهوی زندگی راه نشان می‎دهد و او را به سوی مبدأ عالم راهنمایی می‎کند، جزء این هویت است و بی آن انسان راه به جایی نمی برد.

به عبارت دیگر وجود آدمیان و گرایش های درونی آنان آمیخته با تعلق خاطر و عقیده و ایمان است. اگر آنان خود را به واقعیت عالم هستی پیوند نزنند، برای خود از سنگ و چوب و... مرکز اتکا خواهند ساخت و به آن دل خواهند بست. پس چه شایسته و بلکه ضروری است که اتکا و شیفتگی، به حقیقت هستی باشد و اشیای ناقابل جایگزین او نشوند؛ و این است سر دعوت انبیا به اصول ایمان و این که آن اصول جزئی از تکالیف انسانند و قبول نکردنشان قهر و عذاب الهی را در پی دارد؛ و چنین هم بود که اقوامی وقتی با لجاجت و اصرار، آنها را نپذیرفتند به سختی عذاب شدند.

فواید ایمان

1 - همان طور که پیشتر گفته شد ایمان ناشی از یک نیاز اساسی انسان است. بنابراین ایمان اولا و بالذات پاسخ مساعد به آن نیاز درونی است. در عین حال ایمان پناهگاه عظیمی برای انسان به شمار می‎رود. چنگ زننده به آن، در برابر رویدادهای شکننده مانند کوهی استوار است. شادی ها و غم ها برای مؤمن اموری گذرا و مانند کف روی آبند.

2 - ایمان دژی محکم است و مؤمن را از امواج طوفانهای زندگی، در ساحل امن نگه می‎دارد. او را از بیهودگی و پوچی حفظ می‎کند. طوفانهای موج آفرین هیچ گاه اقیانوس آرام ایمان را به تلاطم نمی اندازد. ایمان وقتی راستین باشد، مؤمن را از نگرانی باز می‎دارد. مؤمن عالم را هدفدار می‎بیند و برای خود در آن نقشی والاقائل است. داشتن و یا نداشتن مال و جاه و مقام را برای خود، تدبیری حکیمانه از مدبر هستی می‎داند که دارای فواید و مصالحی فراوان است. (ان ربک یبسط الرزق لمن

ناوبری کتاب