صفحه ۷۳

در قرآن مجید آیاتی وجود دارد که دلالت می‎کند بر این که برخی دستورالعمل ها به رغم همه قداستی که دارند انعطاف پذیر بوده و در شرایط خاصی قابل تغییرند و یا تعطیل بردارند. مثل برداشته شدن حرمت مردار و گوشت خوک و... و یابرداشته شدن کیفر آنها در حال اضطرارسوره بقره (2)، آیه 173) . و همین طور در مسائل روزه،سوره بقره (2)، آیه 185) . طهارت،سوره نساء (4)، آیه 43. مسائل خانوادگی مانند تعدد زوجات،سوره نساء (4)، آیه 3. حرمت ماههای حرام سوره بقره (2)، آیه 194) . و حج.سوره بقره (2)، آیه 196) . در این موارد و امثال آنها تکلیف مکلفان در صورت طاقت فرسا بودن دگرگون می‎شود. اینها، گویای این حقیقت اند که آن دسته از احکام و دستورها که تابع مقتضیات و شرایطند، وجودشان دائر مدار آنهاست و با انتفای آنها منتفی خواهند بود.

احکامی وجود دارد که بر اساس بنای عقلا بنیاد گذاشته شده و به امضای شرع رسیده است. چنین تأییدی از سوی شارع نشان می‎دهد که بخشی از ره آوردهای بشری در تنظیم روابط اجتماعی پذیرفته شده است؛ بنابراین در صورتی که نصی وجود نداشته باشد، با تصمیم خود انسانها اعتبار دارد و نیازی به حکم شارع وجود ندارد. دایره مباحات به قدری وسیع است که انسانها کمتر با مشکل مواجه می‎شوند.

با این همه، باز بودن راه اجتهاد در احکام دینی خود بسی راه گشاست؛ و فقیه جامع الشرایط با تکیه بر اصول و مبانی، در تطبیق احکام بر موضوعات و یا تغییر موضوعات و کاربرد آنها اجتهاد خواهد کرد. اجتهادی که از سوی خود دین مورد تأیید واقع شده و راه را برای سازگار کردن دین با تحولات هر عصری هموار ساخته است. امام صادق (ع) فرموده است: "انما علینا أن نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا"حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 6 از ابواب صفات قاضی، ج 27، ص 61 - 62، حدیث 51. "بر ماست که اصول را برای شما بیان کنیم و بر شماست که فروعات را

ناوبری کتاب