صفحه ۷۱۷

- المکاسب المحرمة، شیخ مرتضی الانصاری، تبریز، چاپ سنگی، بی تا.

- الملل والنحل، شهرستانی، نشر مطبعه حجازی، 1368 ش، 3 جلد.

- مناقب آل ابی طالب، ابی جعفر محمدبن علی بن ابن شهرآشوب السروی المازندرانی، دارالاضواء، بیروت، چاپ دوم، 1412 ق.

- من لا یحضره الفقیه، محمدبن علی بن الحسین بن بابویه القمی معروف به شیخ صدوق، تحقیق سیدحسن موسوی خرسان، دارالتعارف، بیروت، 1401 ق.

- منیة المرید فی ادب المفید والمستفید، زین الدین بن علی العاملی معروف به شهید ثانی، تحقیق رضا مختاری، مکتب الاعلام الاسلامی، چاپ اول، 1409 ق، یک جلد.

- المیزان فی تفسیر القرآن، سیدمحمد حسین الطباطبائی، مؤسسه اعلمی، بیروت، بیست جلد.

- نصیحة الملوک، محمد بن محمدبن محمد غزالی طوسی، تعلیق و تصحیح جلال الدین همائی، انتشارات بابک، 1361 ش.

- النهایة فی غریب الحدیث والاثر، مجدالدین ابی السعادات المبارک بن محمدالجزری مشهور به ابن اثیر، تحقیق طاهر احمد الزاوی و محمود محمدالطناحی، المکتبة العلمیه، بیروت.

- نهج البلاغه، ابوالحسن محمدبن ابی احمد حسنی معروف به سید رضی، همراه با شرح صبحی صالح، مؤسسه دارالهجرة، ایران، چاپ اول، 1407 ق.

- نهج الفصاحة، ابوالقاسم پاینده، سازمان انتشارات جاویدان، چاپ پانزدهم، 1360 ش، یک جلد.

- الوافی، محمد محسن بن المرتضی، معروف به مولی محسن فیض کاشانی، مکتبة امام امیرالمؤمنین (ع)، اصفهان، چاپ اول، بیست و چهار جلد.

- وسائل الشیعة، محمد بن الحسن مشهور به حر عاملی، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع)، سی جلد، چاپ دوم.

ناوبری کتاب