صفحه ۷۱۶

- المراجعات، سیدشرف الدین، تحقیق و تعلیق حسین راضی، بیروت، چاپ دوم، 1402 ق، یک جلد.

- مروج الذهب و معادن الجوهر، أبی الحسن علی بن الحسین معروف به مسعودی، دارالفکر، بیروت، چهار جلد.

- مسالک الافهام، زین الدین بن علی العاملی مشهور به شهید ثانی، مؤسسه معارف اسلامی، طبع اول، 1416 ق، چهارده جلد.

- مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری طبرسی، تحقیق مؤسسه آل البیت (ع)، قم، هجده جلد، و تاکنون نه جلد به عنوان خاتمه چاپ گردیده است.

- المسترشد فی امامة امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب (ع)، محمدبن جریر بن رستم الطبری الامالی، تحقیق احمد محمودی، مؤسسه ثقافة اسلامیة کوشانپور، چاپ اول.

- المسند، احمد بن حنبل، چاپ اول، بیروت، دار صادر، شش جلدی.

- مصباح الشریعة و مفتاح الحقیقة، منسوب به امام جعفر صادق (ع)، ترجمه و شرح حسن مصطفوی، نشر انجمن اسلامی حکمت و فلسفه ایران، تهران، 1360 ش، یک جلد.

- معانی الاخبار، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین مشهور به شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، یک جلد.

- مفردات الفاظ القرآن، الحسین بن محمد بن المفضل معروف به راغب اصفهانی، تحقیق صفوان عدنان داوودی، دارالقلم، دمشق، الدار الشامیة، بیروت، طبع اول، 1416 ق.

- المقالات والفرق، سعد بن عبدالله ابی خلف الاشعری القمی، تصحیح محمد جواد شکور، مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، یک جلد، چاپ دوم، 1360 ش.

- مقدمه ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن خلدون، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1408 ق.

- مکارم الاخلاق، ابی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، دو جلد.

ناوبری کتاب