صفحه ۷۱۳

- شرح نهج البلاغه، عزالدین عبدالحمید معروف به ابن ابی الحدید، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، چاپ دوم، بیست جلد در ده مجلد.

- الشفا، ابن سینا، با مقدمه ابراهیم مدکور، انتشارات ناصرخسرو، تهران، چاپخانه آرمان، چاپ اول، 1363 ش، یک جلد.

- الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، ابی نصر اسماعیل بن حماد الجوهری الفارابی، تحقیق احمد عبدالغفور عطار، دارالعلم للملایین، بیروت، چاپ چهارم، 1407 ق، شش جلد.

- الصحیح، معروف به صحیح بخاری، ابی عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم، تحقیق شیخ عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، دارالفکر، بیروت، 1419 ق، هشت جلد در چهار مجلد، به همراه یک جلد فهرست.

- الصحیح، معروف به صحیح مسلم، ابوالحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیشابوری، همراه با شرح نووی، هجده جلد در نه مجلد، دارالکتاب العربی، بیروت، 1407 ق.

- صحیفة کاملة سجادیة، انشاء حضرت امام زین العابدین (ع)، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم، چاپ سوم، یک جلد، قطع جیبی.

- الصواعق المحرقة، احمد بن حجر الهیتمی المکی، با تعلیقات عبدالوهاب عبداللطیف، مکتبة قاهره، چاپ دوم، 1385 ق.

- علل الشرایع، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، دارالحجة للثقافة، چاپ اول، 1416 ق، دو جزء در یک مجلد.

- عوالی اللئالی العزیزیة، محمد بن علی بن ابراهیم الاحسائی معروف به ابن ابی جمهور، با مقدمه آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی، تحقیق آقا مجتبی عراقی، چاپخانه سیدالشهداء، قم، چاپ اول، 1403 ق، چهار جلد.

- عیون اخبار الرضا، محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تصحیح سیدمهدی حسینی لاجوردی، ناشر رضا مشهدی، چاپ دوم.

- الغدیر فی الکتاب والسنة والادب، عبدالحسین احمد الامینی النجفی، دارالکتاب العربی، بیروت، چاپ چهارم، 1397 ق، یازده جلد.

ناوبری کتاب