صفحه ۷۱۱

- تفسیر القمی، ابی الحسن علی بن ابراهیم القمی، تصحیح سیدطیب موسوی جزائری، مکتبة الهدی، دو جلد، 1387 ق.

- تفسیر نورالثقلین، عبدعلی بن جمعة العروسی الحویزی، تصحیح سیدهاشم رسولی محلاتی، چاپ مطبعة علمیة، قم، پنج جلد.

- التوحید، ابی جعفر، محمدبن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، یک جلد.

- تهذیب الاحکام، ابوجعفر محمدبن الحسن بن علی الطوسی معروف به شیخ طوسی، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، مکتبة الصدوق، تهران، چاپ اول، 1376 ش.

- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین، معروف به شیخ صدوق، تصحیح علی اکبر غفاری، مکتبه صدوق، تهران.

- جامع احادیث الشیعة، شیخ اسماعیل معزی ملایری، چاپخانه مهر قم، 1417 ق، بیست و شش جلد.

- جامع السعادات، مولی محمدمهدی نراقی، با تعلیقات سید محمد کلانتر، مطبعه نجف، نجف اشرف، 1383 ق، افست مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان قم، سه جلد.

- جامع الاخبار یا معارج الیقین فی اصول الدین، محمد بن محمد سبزواری، تحقیق علاء آل جعفر، انتشارات مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول، 1414 ق.

- الجامع الصحیح، یا سنن ترمذی، ابی عیسی محمدبن عیسی بن سوره، تحقیق کمال یوسف الحوت، دارالفکر، بیروت، پنج جلد.

- جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، محمدحسن نجفی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1981 م.

- الخصال، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تحقیق علی اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، دو جزء در یک جلد.

- دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، حسینعلی منتظری، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، 1409 ق، چهار جلد.

- درس هایی از نهج البلاغه، حسینعلی منتظری، نشر سرایی، تهران، چاپ اول، 1380 ش. تاکنون سه جلد آن منتشر شده است.

ناوبری کتاب