صفحه ۷۱۰

- الامالی، ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، مؤسسه بعثت، قم، طبع اول.

- الامام الصادق حیاته و عصره، محمد ابوزهرة، دارالفکر العربی، قاهره، 1993 م.

- الامامة والسیاسة معروف به تاریخ خلفا، ابی محمد عبدالله بن مسلم بن قتیبه دینوری، تحقیق علی شیری، انتشارات شریف رضی، طبع اول، 1413 ق، دو جلد در یک مجلد.

- بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار، محمدباقر مجلسی، مؤسسه وفاء، بیروت، چاپ دوم، 1403 ق، 110 جلد به همراه یک جلد مقدمه با شماره صفر.

- البرهان فی تفسیر القرآن، سیدهاشم حسینی بحرانی، دارالکتب العلمیة، قم، چهار جلد به همراه یک جلد به عنوان مقدمه.

- بصائرالدرجات فی فضائل آل محمد(ص)، ابی جعفر محمد بن الحسن الصفار القمی، تصحیح میرزا محسن کوچه باغی تبریزی، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، قم، یک جلد.

- تاریخ الطبری، معروف به تاریخ الامم والملوک، ابی جعفر محمد بن جریر، دارالکتب العلمیة، بیروت، چاپ دوم، 1408 ق، پنج جلد.

- ترتیب کتاب العین، خلیل بن احمد الفراهیدی، تحقیق مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، انتشارات اسوه، سه جلد، طبع اول، 1414 ق.

- تحف العقول عن آل الرسول (ص)، حسن بن علی بن الحسین الحرانی، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ پنجم، 1389 ق.

- تصحیح الاعتقاد، ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به شیخ مفید، چاپ شده در ضمن مصنفات مفید، ج 5، چاپ کنگره جهانی هزاره مفید، 1413 ق.

- تصنیف غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، تحقیق مصطفی درایتی، مکتب الاعلام الاسلامی، طبع اول، یک جلد.

- تفسیر العیاشی، ابی نضر محمدبن مسعود العیاشی، مؤسسة البعثة، قم، چاپ اول، 1421 ق.

ناوبری کتاب