صفحه ۷۰۹

فهرست منابع

- اثبات الهداة بالنصوص والمعجزات، محمد بن الحسن معروف به حر عاملی، با تعلیقات ابوطالب التجلیل التبریزی، مطبعه علمیه، قم.

- الاحتجاج، ابی منصور احمد بن علی طبرسی، تحقیق ابراهیم بهادری و شیخ محمدهادی به، انتشارات اسوه، دو جلد، طبع اول.

- الاختصاص، أبی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به شیخ مفید، تحقیق علی اکبر غفاری، مؤسسه نشر اسلامی جامعه مدرسین، قم، یک جلد.

- اختیار معرفة الرجال، معروف به رجال کشی، ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، تصحیح حسن مصطفوی، دانشگاه مشهد، 1348 ش، یک جلد.

- اخلاق ناصری، خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، 1360 ش.

- ارشاد القلوب، ابی محمد الحسن بن محمد الدیلمی، انتشارات شریف رضی، قم، دو جلد در یک مجلد.

- الارشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ابی عبدالله محمد بن محمد بن النعمان معروف به شیخ مفید، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، دو جلد.

- اسد الغابة فی معرفة الصحابة، عزالدین ابوالحسن علی بن الکرم، المشتهر بابن الاثیر، تهران، ناصر خسرو، پاساژ مجیدی.

- الاعتقادات، ابی جعفر محمدبن علی بن الحسین معروف به شیخ صدوق، تحقیق غلامرضا مازندرانی، نشر محقق قم، یک جلد، 1412 ق.

- اعلام الوری باعلام الهدی، امین الاسلام ابوعلی الفضل بن الحسن معروف به طبرسی، مؤسسه آل البیت (ع)، قم، طبع اول، دو جلد.

ناوبری کتاب