صفحه ۷۰۶

ج - اهداف نهایی احکام سیاسی و اجتماعی اسلام

همان طور که در آغاز بحث احکام سیاسی گفته شد، هدف نهایی شارع مقدس اسلام، هدایت بشر به سوی زندگی سعادتمند در دنیا و آخرت است؛ و زندگی سعادتمندانه عبارت است از زندگی تواءم با معنویت، امنیت، رفاه و رشد؛ و تنها راه کسب سعادت عدالت است. نظم و عدالت به امنیت عمومی و رفاه و رشد در دنیا و در آخرت منجر می‎شود.

ایمان به نظم کامل و عدالت مطلق خداوندی در روز حساب و قیامت و عمل صالح، امنیت از عذاب الهی را تأمین می‎کند و رفاه کامل در بهشت برین را به ارمغان می‎آورد؛ در دنیا نیز پای بندی به قوانین منظم و عدالت در گفتار و رفتار باعث تحقق امنیت فکری و عملی در همه زمینه های زندگی می‎شود و رفاه اجتماعی را تأمین می‎کند و راه رشد معنوی و علمی بشر را می‎گشاید.

در بسیاری از آیات قرآن پس از بیان احکام و دستورات، آثار و نتایج مثبت آن را مورد تذکر قرار داده است، که بهترین دلیل بر اهداف اصلی دین خدا از تبیین احکام اجتماعی است و مجموعه نتایج بر شمرده در قرآن، در ارتباط با یکی از چند اصل تقوا، خیر، امنیت، عدالت، رفاه و رشد است. در قرآن کریم می‎خوانیم: (فلیعبدوا رب هذا البیت ‏ الذی أطعمهم من جوع و آمنهم من خوف )سوره قریش (106)، آیات 3 - 4. "باید بندگی کنند پروردگار این خانه [کعبه ] را؛ خدایی که آنان را از گرسنگی به سیری [و رفاه ]، و از ترس و نا امنی به امنیت و آرامش رساند." و در بحث قضاوت می‎فرماید: (... و ان حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین )سوره مائده (5)، آیه 42. "اگر قضاوت کردی، داوری کن بر اساس عدالت؛ همانا خداوند دادگران را دوست می‎دارد."

ناوبری کتاب