صفحه ۶۹۰

که در یک جامعه مورد پذیرش قرار گرفته در تعارض باشد، و عنوان اهانت و هتک حرمت انسانی نیز از عناوین عرفی و متغیری است که فرهنگ و رسوم ملتها در زمانها و مکانهای مختلف در صدق و عدم صدق آن تأثیر دارد.

د - قصاص

در مورد حق الناس در شریعت محمدی (ص) اساس مجازات بر جلوگیری از خسارت بیشتر و به حداقل رساندن جرایم است. بسیاری از موارد حق الناس با معیار قانون فطری و طبیعی مقابله به مثل تنظیم گردیده و برای پیشگیری از تکرار خسارتها پیشنهاد بهره گیری از حق عفو داده شده است. در مواردی نیز به صاحبان حق توصیه می‎کند که به جای انتخاب کیفر مشابه جرم، که نوع شدید آن است، از کیفرهای خفیف تری استفاده کنند. مثلا در برابر قتل نفس به گرفتن دیه رضایت دهند و از قصاص پرهیز کنند.

مطلب مهمی که درباره قصاص باید مورد توجه قرار گیرد این است که قصاص باید از طرف صاحبان یا صاحب حق صورت بگیرد و دستگاه قضایی نباید در این امر پیش قدم شود. زیرا گاهی در این گونه موارد انسان قدرت تصمیم گیری برای قتل را ندارد و به اختیار صاحب حق گذاشته شدن اجرای قصاص چه بسا موجب شود کمتر خون ریخته شود و احیانا قاتل عفو شود و یا از وی دیه گرفته شود. ولی اگر بنا باشد افراد خاصی از طرف دستگاه قضایی مأمور به این کار شوند و در قالب متولی حکم قصاص معین شوند و این کار به صورت عادت برای آنها درآید، فلسفه قصاص به عنوان حکم شرعی آن طور که باید مورد توجه قرار نخواهد گرفت و ظاهرا برخلاف مذاق شارع مقدس خونریزی فراوان خواهد شد.

قصاص حقی است برای ولی یا اولیای دم کسی که در وضع عادی و در شرایط امن و آرامش، بدون حق شرعی و قانونی به قتل می‎رسد و یا جراحت برمی دارد؛ در این صورت عامل قتل یا جراحت قصاص می‎شود. ولی در زمان یا مکانی که نا امنی

ناوبری کتاب