صفحه ۶۸۰

اما با همه اهمیت این نیروها، نباید از این نکته غافل شد که اساس موفقیت نیروهای نظامی و انتظامی همراهی با مردم و بر اساس قانون و عدالت عمل کردن است. آنان باید از ستمگری و تندخویی و دخالت در کارهای شخصی افراد بپرهیزند. در برابر خطاهای جزئی عفو و سماحت نشان دهند، در نزاع میان گروههای سیاسی و احزاب وارد نشوند و حل این مسائل را به گفتگو و تعاطی افکار واگذار نمایند.

ه - اطلاعات و امنیت (استخبارات)

یکی از ابزارهای قدرت و نظارت دولت برای رسیدن به اهداف مشروع جامعه نیروی اطلاعات و امنیت آن جامعه است، که دقت یا سهل انگاری در کیفیت یا کمیت اقتدار آن موجب ثبات یا سلب اعتماد عمومی از حاکمیت می‎شود. گسترش روز افزون وسایل ارتباطی مقوله حفاظت اطلاعات را بسیار مشکل کرده و از این پس هر روز این امکان تضعیف می‎شود؛ ولی هر جامعه ای اسراری دارد که فاش شدن زودهنگام آن پسندیده نیست و بسیاری از پیشرفت ها یا عقب ماندگی ها، در گرو داشتن یا نداشتن آن اطلاعات است، خواه این اسرار و اطلاعات نظامی باشد یا اقتصادی، سیاسی، علمی و یا فناوری.

عصری که ما در آن زندگی می‎کنیم عصری است که اطلاعات دارای جایگاه مهمی است. جامعه اسلامی نباید سهم خویش را در این رقابت یا نزاع فراموش کند. دولت اسلامی به نمایندگی از جامعه خویش باید به ساماندهی اطلاعات و نقش آن در ایجاد یا بر هم زدن امنیت اجتماعی توجه کند و از تجربیات بشری در جهت مثبت و مشروع آن بهره گیری نماید.

اسلام از آغاز تشکیل جامعه اسلامی در مدینة النبی از روش کسب و حفظ اطلاعات مرسوم در زمان خود بهره گرفت، که در آثار باقیمانده از آن دوران دیده می‎شود. عناوینی چون "عیون"، "عین"، "شرطه"، "عرفاء" و "عریف" در روایات ما مورد توجه قرار گرفته، که ناظر بر نیروهای اطلاعاتی و امنیتی است.

ناوبری کتاب