صفحه ۶۷۹

کنند."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 20 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 67، حدیث 1) . در برخی روایات آمده: "اگر مسلمانان امان نداده باشند ولی محاصره شدگان تصور کنند که با درخواست امان آنها از سوی مسلمانان موافقت شده و به این جهت تسلیم شوند، باید در امان قرار گیرند."همان، ص 68، حدیث 4.

در این دستورات شرعی، امان نامه ای که یک مسلمان بدون سمت رسمی به کسی بدهد مورد پذیرش قرار گرفته است، تا چه رسد به حکومت و متصدیان دولت اسلامی که مسؤولیت رسمی جامعه و تصمیم گیری درباره مصالح ایشان را بر عهده دارند.

د - تأمین راهها و مرزها و شهرها در زمان صلح

نگهبانی از مرزهای کشور اسلامی و نظارت بر رفتار مرزبانان کشورهای همجوار و جلوگیری از تعدی و تجاوز افراد و گروههای متخلف و خودسر و تأمین امنیت شهرها و راهها، وظیفه ای جدی برای دولت هاست. دولت ها مسؤول حفظ نظم و آرامش و تأمین امنیت راهها هستند. در زمانهای مختلف گونه های مختلف تأمین، مورد نیاز مردم است، و با منتفی شدن ظاهری مسأله نا امنی، نباید اصل نیاز به نیروی حافظ امنیت را منتفی دانست.

امروزه نیروی پلیس راهنمای نظم اجتماعی و اعتماد عمومی و پیشگیری از جرایم مختلف است؛ و در هیچ جامعه ای تخلف و نظم گریزی به کلی از بین نمی رود. از طرفی اقدام و اجرای دستورات و احکام قضایی، به طور جدی به وجود ضابط رسمی نیازمند است که از نیروی پلیس بهره گرفته می‎شود. شارع مقدس نیز ممانعتی از این روش نکرده و بلکه رفتار عقلایی را تجویز کرده و در برخی موارد رسما به آن تصریح کرده است.

از امام علی (ع) نقل شده است که: "اقم الناس علی سنتهم و دینهم... و تعاهد ثغورهم و اطرافهم"آمدی، غررالحکم، ج 2، ص 215، حدیث 2419. "مردم را بر سنت ها و باورهای دینی آنها به پادار... و مرزها و اطرافشان را پاسداری کن."

ناوبری کتاب