صفحه ۶۷۵

الف - تشکیل و اداره نیروهای مسلح

قرآن کریم به صراحت به استعداد قوا دستور داده و فرموده است: (و أعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم )سوره انفال (8)، آیه 60. "و در برابر آنها فراهم کنید آنچه در توان دارید از قدرت انسانی و ساز و برگ نظامی تا دشمنان خدا و خود و افرادی را که مخفیانه دشمنی می‎کنند، و فقط خدا آنان را می‎شناسد و شما آنها را نمی شناسید، بترسانید." این دستور در جهانی که واقعیت آن متکی بر کاربرد زور و سلاح بوده و هست، واکنشی طبیعی و مبتنی بر واقعیتی غیرقابل انکار است. هر چند مطلوب دین، جهانی عاری از درگیری و نزاع است که طبیعتا به تدارک نظامی و امنیتی وسیع احتیاجی ندارد ولی در جهانی که همه گونه انگیزه برای درگیری و جنگ های خانمان سوز را دارد و مناسبات اجتماعی آن بر اقتدار نظامی و سلاحهای پیشرفته رقم می‎خورد، جوامع اسلامی نمی توانند از تهیه و تأمین قدرت مناسب برای حفظ کیان و عزت مسلمین کوتاهی کنند؛ و تا مناسبات قدرت در جهان چنین است، وظیفه زمامداران تدارک قوا برای دفاع از هویت اسلام و مسلمین است.

در درون جوامع اسلامی نیز برای جلوگیری از تجاوز ستمگران و دفاع از حقوق مظلومان احتیاج به قدرت هست، و تا تعدی به حقوق دیگران وجود دارد حضور نیروهای مسلح لازم است تا متعدیان مسلح را خلع سلاح کرده و حضور قدرتمندانه آنان، تفکر تجاوز را از سر ستمگران بیرون کند.

تأمین امنیت امور اقتصادی و سرمایه های مردم در جامعه، خانه و کاشانه و... وظیفه اولیه دولت است و دولت اسلامی هم باید ابزار مناسب برای آن را در اختیار داشته باشد.

ناوبری کتاب