صفحه ۶۶۷

خاطر جنایات دست و زبانش مورد مؤاخذه قرار می‎گیرد." در جای دیگر می‎فرماید: "رب فتنة اثارها قول"همان، حدیث 4152. "بسا آشوب که با یک گفته به پا گردیده است."

کسانی که مشاغل مهم حکومتی را بر عهده می‎گیرند باید انسانهایی باشند که بر گفته های خود کنترل دقیق داشته باشند، و اگر خطایی از ایشان سر زد در سریع ترین زمان آن را جبران کنند.

معمولا خودخواهی ها و نژادپرستی ها منشاء عمده درگیری در جهان بشریت بوده است و اسلام هر دوی این انگیزه ها را شدیدا منع کرده و خودخواهان و متکبران و نژادپرستان را شدیدا نکوهش کرده است. دعوت پیامبر گرامی اسلام (ص) از ادیان توحیدی برای وحدت، بزرگترین مدرک بر لزوم همزیستی مسالمت آمیز بشری است که همچنان آن دعوت به قوت خود باقی است و پیروان او باید در این جهت همت خود را به کار گیرند.

همزیستی مسالمت آمیز یعنی به رسمیت شناختن یکدیگر و احترام متقابل؛ و وجود تفاوتها در انسانها تنها برای شناخت یکدیگر است.سوره حجرات (49)، آیه 13) . بنابراین می‎توان با وجود تفاوت نیز همزیستی مسالمت آمیز داشت.

این که در برخی جوامع اسلامی تصویری از دین خدا ارائه می‎شود که جز جنگ و خونریزی پیامی ندارد، قطعا با اهداف دین خدا ناسازگار است و مبنای علمی و منطقی ندارد.

بنابر آنچه گفته شد و ادله فراوانی که لزوم عدل و انصاف درباره تمامی مردم جهان را تأکید کرده است، هر گونه اقدامی در جهت بر هم زدن زندگی مسالمت جویانه بشری خلاف عقل و شرع است؛ و تاکسانی اقدام به رفتار غیرمنطقی و ستیزه جویانه نکرده اند، مسلمانان حق گفتار یا رفتار ستیزه جویانه را ندارند و تنها حق دارند نظریات خویش را برای دعوت به حق بازگو کنند.

ناوبری کتاب