صفحه ۶۵۸

د - خمس و زکات

در منابع دینی به بعضی از مالیاتها تصریح و تأکید شده است که عمومی ترین و مؤکدترین آنها خمس و زکات است. اساس تشریع این دو واجب مالی بر این قاعده استوار است که برای برخی از امور اجتماعی - مانند رسیدگی به وضع فقرا و در راه ماندگان و امثال آنان، و حتی برخی امور خیریه که گسترش آن به نفع تمامی مسلمین است - باید از راه پرداخت زکات و خمس اقدام شود.

درآمدهای حاصل از خمس و زکات در زمان غیبت امام معصوم (ع) باید زیرنظر مجتهد جامع الشرایط به مصارفی برسد که در شرع معین شده است.

این قبیل مالیاتهای شرعی باید تحت نظام و ترتیب مشخصی دریافت و پرداخت شود و واگذاری دریافت و پرداخت آن به تک تک مکلفان نمی تواند مقصود شارع را تأمین کند.

ه - اوقاف عمومی

دولت اسلامی مسؤولیت اوقاف عمومی را بر عهده دارد و متولی شرعی آن است. گرچه مورد وقف باید طبق نظر واقف مصرف شود، ولی عنوان کلی صدقه جاریه (کارهای خوب مستمر) باید بر آن منطبق باشد و خدای نخواسته به خاطر بی توجهی متولیان وقف تبدیل به سیئه جاریه نگردد.

متولی وقف و متصدیان جامعه اسلامی باید آن را حتی المقدور در همان موارد تعیین شده از سوی واقف، و براساس مصالح مسلمین هزینه کنند.

روابط بین المللی اقتصادی

در زمانی که زندگی بشر به نحو چشمگیری به یکدیگر نزدیک شده و امکانات حمل و نقل و تجارت گسترش یافته و قراردادهای بین المللی اقتصادی منعقد شده و می‎شود، نقش دولت ها در تأمین عادلانه منافع افراد جامعه خود تأثیر فزونتری

ناوبری کتاب