صفحه ۶۵۴

انتشار یک کتاب و یا نوشته ای موجب رواج آن به صورت شبنامه و پنهانی شود و افراد با حرص و ولع بیشتری به سراغ آن بروند؛ خصوصا در شرایط کنونی که صنعت چاپ و قدرت گسترده رسانه ها بسیاری از ناممکن ها را ممکن ساخته است. در این صورت ممانعت وهن به حق است؛ چون مظلوم نمایی موجب ترویج بیشتر باطل می‎گردد و منطق و استدلال را کور می‎سازد. در این موارد بهترین راه بالا بردن سطح افکار عمومی و مصونیت سازی از راه نقد و تبادل فکر و ارائه منطق و استدلال است.

2 - امور اقتصادی

تجربه بشری نشان داده که دولت ها کارفرمای خوبی نیستند و نباید به صورت مستقیم در امور اقتصادی دخالت چندانی داشته باشند؛ بلکه عمده ترین وظیفه آنان نظارت بر عملکردها و تنظیم قوانین و اجرای آن برای بهبود وضع اقتصادی مردم است. اصولا امور مالی باید در رقابت سالم اقتصادی و نشاط داد و ستد طبیعی جریان یابد و مزاحمت های قدرتمندان و دولت ها مشکل آفرین است، مگر آن که برای جلوگیری از فسادهای مالی و رعایت امنیت شغلی و سرمایه ای مطابق رأی و نظر دانشمندان علوم اقتصادی و حقوقی عمل گردد و با وضع قوانین و با اجرای صحیح آن، اهداف صحیح و رونق بخش اقتصادی تأمین گردد.

اسلام به عنوان دین فطری بر ضرورت نشاط طبیعی در تولید و توزیع و خدمات رسانی تأکید می‎کند و زمامداران را به رعایت آثار طبیعی مسائل اقتصادی فرا می‎خواند و از رفتارهای حساب نشده پرهیز می‎دهد.

صرف نظر از داد و ستد طبیعی، برخی مسائل مالی بزرگ نیز بر عهده زمامداران است؛ و در حقیقت بسیاری از منابع طبیعی ثروت در اختیار حکومت اسلامی قرار داده شده است.

برای اطلاع از چگونگی آن در حد اختصار به بحث درباره بخش هایی از منابع ثروت یا خدمات که در اختیار دولت اسلامی است می‎پردازیم:

ناوبری کتاب