صفحه ۶۵۲

دانش از آنها فرا گرفته شود، و لذا فرموده اند: "اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه"صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 282، حدیث 836. "برترین دانشمندان کسی است که دانش دیگران را به علم خویش بیفزاید."

اجزای فرهنگ و تمدن بشری به تمامی قابل انتقال به مملکت اسلامی نیست، بلکه برخی آثار غیرمنقول - مثل بناها و سرزمین ها - باید با مراجعه به مکانهای خاص خویش در منظر مسلمانان قرار گیرد تا حقایق نهفته در دل آنان تجلی کند و از آنها درس گرفته شود. دستور قرآن به سیر در زمین و توجه به عواقب کار امت های گذشته و دیدن آثار باقی مانده از آنان، کاری فرهنگی است که جز با ارتباط فرهنگی مثبت امکان دست یابی به آن ممکن نیست و یا به دشواری صورت خواهد گرفت.

زمامداران باید از تجربیات ملت ها و دولت های جهان مطلع شوند و راههایی را که می‎تواند مسلمانان را به مقصود برساند یا از مقصود بازدارد شناسایی کنند و این تجارب را به ملت مسلمان منتقل کنند تا عقب ماندگی های مسلمانان جبران شود.

د - کتاب و رسانه های جمعی

مسؤولان و دولتمردان در جامعه اسلامی برای رشد مسلمانان باید امکانات لازم را فراهم سازند و زمینه های ارتقای علمی و تبادل فرهنگی و نقد و انتقاد را به وجود آورند. و جز در موارد ضروری، از اطلاع رسانی هر چه بیشتر و بهتر و سریع تر پشتیبانی کنند. رسانه های عمومی و خصوصی و وسایل ارتباط جمعی و خصوصا آثاری که قابلیت رجوع مکرر و بهره مندی های مجدد را دارند (مثل آثار مکتوب یا فیلم ها و...) از لحاظ میزان تأثیرات مثبت و منفی باید مورد توجه قرار گیرد و تنها در صورتی که ضرر آنها بیش از منافعشان باشد - به گونه ای که اکثریت کارشناسان بهره گیری از آنها را مضر تشخیص دهند و هیچ راه حل جایگزینی نداشته باشد و اطمینان شود که ضرر آنها بیش از نفعشان است - از انتشار آنها جلوگیری کرد.

ناوبری کتاب