صفحه ۶۵۰

بالتی هی أحسن )سوره نحل (16)، آیه 125) . "با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگار خود دعوت کن و با آنان به شیوه ای که نیکوتر باشد مجادله نما."

زمامداران که معمولا امکانات مادی و معنوی فراوانی در اختیار دارند، وظیفه دارند برای بسط فرهنگ دین و دینداری تبلیغ کنند، و اولین و مهمترین کار تبلیغی آنان عملکرد صحیح ایشان در مسؤولیت های اجتماعی و انجام وظایف قانونی است؛ و اگر رفتار نامناسبی داشته باشند، بدترین ضربه را به دین و مذهب می‎زنند. از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود: "کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم"مجلسی، بحارالانوار، ج 67، ص 309. "مردم را با رفتارتان به حق دعوت کنید."

حکومت به نام دین این مسؤولیت ها را ظریف تر و توجهات دیگران را دقیق تر می‎کند. امام صادق (ع) فرموده است: "ان الحسن من کل احد حسن و انه منک احسن لمکانک منا، و ان القبیح من کل احد قبیح و انه منک اقبح"همان، ج 47، ص 349 و 350. "به راستی که نیکی از هر کس نیکو است و به سبب انتسابت به ما اگر از تو صادر شود نیکوتر است؛ و زشتی از هر کس زشت است و به سبب انتسابت به ما اگر از تو صادر شود زشت تر است."

این بیان نشان می‎دهد که حکومت دینی کاری بس دشوار در پیش رو دارد و کوچک ترین خطا می‎تواند بزرگترین صدمات را به وجهه شریعت وارد آورد.

استفاده از رسانه ها و امکانات ارتباطی گسترده دنیای امروز همراه با رفتار منطقی و معقول و مطابق تعهدات شرعی و قانونی داخلی و خارجی، وظیفه ای سنگین بر دوش حاکمان مسلمان قرار داده است؛ و هر گونه هزینه از بیت المال در جهت تبلیغ مثبت شریعت با توجه به اولویت های قانونی و منطقی، جایز و بلکه لازم است؛ و بیش از همه، رفتار صحیح حاکمان است که نقش اساسی را در تبلیغ دارد، و به همین جهت نظارت و مراقبت از کار ایشان در مجموعه دولت و ملت ضروری است.

ناوبری کتاب