صفحه ۵۷۵

کنند: (و أنفقوا من ما رزقناکم من قبل أن یأتی أحدکم الموت ).سوره منافقون (63)، آیه 10) . شیطان از انفاق و از فقر و ناداری می‎ترساند، اما خداوند به مغفرت و رضوان خود برای شخص انفاق کننده وعده می‎دهد: (یا أیها الذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من الارض... الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا).سوره بقره (2)، آیات 267 - 268. خداوند برای فقرا و سائلان و محرومان جامعه در اموال ثروتمندان حقی قرار داده است.سوره معارج (70)، آیات 24 - 25. این حق منطبق بر همان صدقات و زکاتهای واجب و مستحب می‎باشد که شرایط و کیفیت جمع آوری و مصرف آنها در بحث زکات آمده است. در روایات متعددی آمده است: "خداوند آنچه مقتضای عدالت بوده انجام داده و حق فقرا و محرومان را تأمین کرده و در اموال ثروتمندان قرار داده است؛ ولکن به خاطر امتناع ثروتمندان از انفاق است که در جامعه فقیر و تهیدست وجود دارد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 1) از ابواب ماتجب فیه الزکاة، ج 9، ص 9 تا 13، حدیث 2 و 3 و 6 و 9. به هر حال اگر درآمد بسیار با انفاق همراه نباشد، به انحراف اقتصادی منجر می‎شود؛ که در این صورت تحریم شده است.

2 - ممنوعیت زراندوزی

یکی از وظایف انسان مسلمان پرهیز از گنج اندوزی است. خداوند می‎فرماید: (و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب ألیم ‏ یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون )سوره توبه (9)، آیات 34 - 35. "به آنها که زر و سیم انباشته و ذخیره می‎سازند و در راه خدا انفاق نمی کنند، مژده عذابی دردناک بده. روزی که با طلاها و نقره های گداخته در آتش سوزان، صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ می‎کنند (و به آنها می‎گویند) این

ناوبری کتاب