صفحه ۵۷۴

بهره مند می‎باشند، یا در اثر تحصیلات و ارتقای سطح علمی به توانایی بالایی رسیده اند. طبیعی است هر کس از توانایی بالاتری برخوردار باشد، بهره مندی او از امکانات و منابع طبیعی بیشتر خواهد بود؛ و هر کس ناتوان باشد، توانایی استفاده کمتری خواهد داشت.

دین این تفاوت طبیعی را به رسمیت می‎شناسد و برای این که این تفاوت موجب تبعیض فاحشی در جامعه نگردد و باعث نشود که عده ای از همه امور رفاهی برخوردار باشند و عده ای به نان شب محتاج، وظایفی را بر عهده ثروتمندان قرار داده است و توصیه هایی به آنان در مورد فقرا و مستمندان کرده و به طور کلی از بین بردن خلاهای اجتماعی و اقتصادی را که مربوط به همه جامعه می‎شود، یادآور شده است؛ تا جایی که در روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "هر کس صدای انسانی را بشنود که از مسلمانان یاری می‎طلبد و جوابی به او ندهد، مسلمان نیست."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 59 از ابواب جهاد العدو، ج 15، ص 141، حدیث 1) . توصیه ها و تکالیف دینی در این رابطه بسیار و قابل توجه است و مسلمانان ملزم هستند که آنها را رعایت نمایند؛ که به مواردی چند از وظایف مالی اشاره می‎گردد.

1 - انفاق

گسترده ترین موضوع قرآنی در رابطه با وظایف اقتصادی "انفاق" است. این کلمه بیش از هشتاد بار در قرآن با تعبیرهای مختلف آمده و مسلمانان را تشویق به پرداخت قسمتی از عطایای الهی به دیگران کرده است.

بر اساس فرهنگ اسلامی مالک حقیقی خداوند متعال است. (و آتوهم من مال الله الذی آتاکم )سوره نور (24)، آیه 33. "از مالی که خدا به شما داده به آنان بدهید." و نیز: "مؤمنان کسانی هستند که از آنچه به آنان روزی دادیم انفاق می‎کنند."سوره بقره (2)، آیه 3. خداوند به مؤمنان توصیه می‎کند قبل از آن که مرگشان فرا برسد و اموالشان دیگر به کار آنان نیاید انفاق

ناوبری کتاب