صفحه ۵۷۲

نمی تواند ثابت باشد. از سوی دیگر اگر قراردادهای بانک ها برای فرار از ربا و جنبه صوری داشته باشد و متقاضی برخلاف شرایط و قرارداد عمل کند، اشکال دارد.

سفته

سفته نوعی برات و حواله است و بر دو قسم می‎باشد:

الف - "سفته حقیقی"، و آن سفته ای است که بدهکار در برابر بدهی خود به طلبکار می‎دهد.

ب - "سفته دوستانه"، و آن سفته ای است که شخص به دیگری می‎دهد بدون آن که به او بدهکار باشد.

اگر کسی بخواهد سفته حقیقی را که از بدهکار گرفته با دیگری معامله کند، باید به ترتیبی که ربا لازم نیاید عمل نماید. به عنوان مثال مبلغی را از بانک یا شخص دیگر به عنوان وام بگیرد و سفته را به وام دهنده تحویل دهد و او را در وصول سفته وکیل خود نماید تا پس از وصول، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نیز به عنوان کارمزد حساب کند؛ به شرط این که مبلغ باقیمانده عرفا در حد کارمزد باشد، نه این که خواسته باشد با این عنوان از ربا فرار کند. پس اگر به این ترتیب عمل نکند و مبلغی را که کمتر از مبلغ سفته است از شخص ثالث قرض نماید و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله دهد، ربا و حرام است. و اگر مبلغ سفته را به دیگری به مبلغ کمتر بفروشد، صحت آن محل اشکال است.

وظایف مالی

در یک نگاه می‎توان به اختلاف سطح زندگی مردم و درآمدهای آنان پی برد. این تفاوتها عوامل مختلفی دارد. برخی عوامل به عملکرد و ستم هایی مربوط است که از ناحیه زمامداران و زراندوزان به آنان تحمیل شده است. عواملی مانند: غصب، احتکار و تجاوز به بیت المال و... . اموری از این قبیل موجب می‎شود که حقوق برخی از افراد جامعه به جیب عده ای معدود سرازیر شود و در نتیجه اختلاف

ناوبری کتاب