صفحه ۵۶۶

معاملات باطل

در چند مورد معامله باطل است:

1 - خرید و فروش عین نجس که از آن منفعت حرام برده شود، مثل مشروبات الکلی؛ ولی خرید و فروش چیزهایی همچون خون انسان برای تزریق که منفعت حلال دارند جایز است.

2 - خرید و فروش مالی که از راه نامشروع به دست آمده است، مانند مال غصبی یا مالی که از راه دزدی یا قمار و یا به وسیله معامله باطلی به دست آمده باشد.

3 - خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند، مانند پر کاه؛ و یا منافع معمولی آنها فقط کار حرام باشد، مانند ابزار لهو و لعب در جایی که تنها استفاده حرام داشته باشند.

4 - خرید و فروش آمیخته با غش. و "غش" آمیختن کالای نامرغوب با کالای مرغوب است به گونه ای که قابل تشخیص نباشد. از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرمودند: "هر کس با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می‎برد و راه معاش او را می‎بندد و او را به خودش وامی گذارد."ر.ک : همان، باب 86 از ابواب "ما یکتسب به"، حدیث 11) .

5 - معاملات ربایی.

مشاغل حرام

از جمله درآمدها و کسب های حرام عبارتند از: دزدی، ربا، رشوه، درآمد از راه غنای حرام و مدح و تقویت ظالم، شراب فروشی، جادوگری، کهانت و تنجیم در صورتی که برای غیر خداوند تأثیر قائل شوند، و شعبده بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل یا باطل به شکل حق باشد. اگرکسی از این راهها مالی به دست آورد، تصرف در آنها حرام است و ضامن آن می‎باشد.

ناوبری کتاب