صفحه ۵۴۰

3 - احضار ارواح و هیپنوتیزم

احضار ارواح چنانچه موجب هتک یا اذیت آنان و یا برهم زدن نظم عمومی و مانند آن نباشد اشکال ندارد؛ و خواب مصنوعی (هیپنوتیزم) در صورتی که اثر سوئی بر آن مترتب نباشد، دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد.

4 - قمار

بازی و مسابقه با آلات و وسایلی که برای قمار وضع شده است جایز نیست؛ هر چند بنابر احتیاط به قصد سرگرمی و بدون شرطبندی باشد. ولی بازی و مسابقه با آلاتی که در نظر عرف مردم مخصوص قمار نیست و قبلا هم نبوده یا قبلا مخصوص قمار بوده و اکنون از آلت قمار بودن به طور کلی خارج شده است، اشکال ندارد. خداوند قمار را عملی شیطانی می‎داند که موجب عداوت و کینه میان مسلمانان می‎شود و نیز موجب بازماندن از یاد خداوند و از نماز می‎گردد: (انما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر الله و عن الصلوة ).سوره مائده (5)، آیه 91.

5 - مواد مخدر

استفاده از مواد مخدر چنانچه ضرر عقلایی برای انسان داشته باشد، یا حتی احتمال چنین ضرری داشته باشد، حرام است؛ مگر این که بیمار باشد و معالجه او از نظر پزشک متخصص منحصر به این راه باشد.

ناوبری کتاب