صفحه ۵۳۹

3 - مقدار جایزه - خواه به صورت عین یا دین - معین باشد و یکی از دو طرف و یا شخص سوم پرداخت نماید.

4 - جهاتی که جهل به آنها موجب نزاع می‎گردد روشن باشد. مانند هدف، مقدار مسافت، خط شروع و پایان، نوع وسیله و... .

احکام برخی از تفریحات

1 - غنا

غنا و هر آوازی که مهیج شهوت جنسی و موجب فساد اخلاق و تباه شدن عقل و شرافت انسان یا ترویج باطل باشد، خواندن و گوش دادن و نیز یاد دادن و یادگرفتن و شغل قرار دادن آن حرام است. در روایات از آنچه که لهو و لعب و غنا باشد بسیار مذمت شده است؛ از جمله در روایتی آمده است: "خانه ای که در آن شراب و آلات لهو و موسیقی و قمار باشد، ملائکه به آن خانه وارد نمی شوند و دعای اهل خانه مستجاب نمی گردد و برکت از آن خانه رخت برمی بندد."حر عاملی، وسائل الشیعة، باب 100) از ابواب ما یکتسب به، ج 17، ص 315، حدیث 13) . و در روایتی امام صادق (ع) فرمود: "خانه غنا از مصیبت و بلای ناگهانی در امان نیست."همان، باب 99، ص 303، حدیث 2. البته غنای زنان خواننده برای زنها در مجالس عروسی استثنا شده و حرام نیست، ولی باید مردهای نامحرم صدای آنان را نشنوند و مشتمل بر منکر نباشد و بنابر احتیاط واجب به مجلس عروسی اکتفا شود و در مجالس جشن دیگر خوانده نشود.

اگر کسی شک داشته باشد که آواز یا آهنگی از لحاظ عرفی مناسب با مجالس فساد و از مصادیق غنای حرام می‎باشد یا نه، اجتناب از آن لازم نیست؛ گرچه احتیاط خوب است.

2 - شعبده بازی

شعبده بازی در صورتی که برای جلوه دادن حق به شکل باطل و یا باطل به شکل حق باشد، جایز نیست؛ ولی اگر برای سرگرمی و پرکردن اوقات فراغت باشد، اشکال ندارد.

ناوبری کتاب