صفحه ۵۳۷

5 - سر سفره ای که در آن شراب می‎خورند، اگر انسان یکی از آنان محسوب شود، نباید بنشیند و از خوردن از آن سفره باید اجتناب نماید.

6 - خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره و استعمال آن حرام است.

تفریحات و سرگرمی ها

از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده که مؤمن در زندگی خود وقتی را برای مناجات با پروردگارش اختصاص دهد، و زمانی را برای اداره زندگی مادی خویش بگذارد و زمانی نفس را با لذت آن در قلمرویی که مشروع و زیباست تنها و آزاد گذارد: "للمؤمن ثلاث ساعات: فساعة یناجی فیها ربه و ساعة یرم معاشه و ساعة یخلی بین نفسه و بین لذتها فیما یحل و یجمل."سید رضی، نهج البلاغه، حکمت 390، ص 545.

این تقسیم بندی نکات مهمی را دربر دارد:

1 - دین به ابعاد مختلف زندگی انسان توجه کرده است.

2 - کار و تلاش برای زندگی و همچنین پرداختن به لذتهای مادی از نظر دین مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

3 - لذتهای نفسانی از چند بعد می‎تواند مورد توجه قرار گیرد:

الف - از این جهت که تفریحات سالم به اندازه خود از لوازم حیات است و باید در زندگی انسان وجود داشته باشد؛ سیره مستمر مسلمانان در بازیها به طور عموم تأیید شده است و مخالفتی با آن نشان نداده اند.نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 28، ص 221 و 222.

ب - پرداختن به این امور (تفریحات و سرگرمی ها) می‎تواند جنبه تربیتی و آموزشی داشته باشد. بنابراین نباید تفریحات و شوخی ها به هزل و هرزگی و بیهودگی و اذیت و آزار و مسخره کردن دیگران کشیده شود.کلینی، کافی، ج 2، ص 663 - 665.

ناوبری کتاب