صفحه ۵۳۶

ب - مواد زیانبخش

خوردن، آشامیدن، تزریق و یا استعمال چیزی که برای جسم و یا روح انسان ضرر قابل توجه دارد حرام است.

ج - مایعات و آشامیدنی های حرام

هر چیز مست کننده مانند شراب، فقاع (یک نوع آب جو) و خون و آنچه به وسیله ملاقات با نجس، نجس شده، حرام است. همچنین بنابر احتیاط واجب هر چیزی که طبیعت انسان از آن متنفر است حرام می‎باشد.

احکام خوراکی ها

1 - خوردن خوراکی که متعلق به دیگری است، بدون رضایت و اجازه وی جایز نیست و برای خوردن باید رضایت او جلب شود.

2 - خوردن و آشامیدن از منزل یا باغ پدر، مادر، برادر، خواهر، عمه، عمو، دایی، خاله، فرزند، همسر و نیز دوستان و کسی که منزل و محل کار خود را به انسان محول نموده جایز است؛ مگر در صورتی که اطمینان یا گمان به راضی نبودن آنان داشته باشد.

3 - کسی که در اثر گرسنگی و یا تشنگی به حد اضطرار رسیده و چیز حلال به دست نمی آورد، در حدی که خطر را از خود دفع نماید، می‎تواند از چیز حرام بخورد و یا بیاشامد؛ و اگر ناچار شود از مال شخص دیگری بخورد، باید عوض آن را بدهد.

4 - کسی که درمان بیماری او به نظر پزشک متخصص و مطمئن، منحصر در استفاده کردن از حرام است، در حد ضرورت اشکال ندارد.

ناوبری کتاب