صفحه ۵۳۵

حلال گوشت (خاویار) هر چند نرم و چسبنده باشد حلال است. در صید ماهی لازم نیست صیاد مسلمان باشد و هنگام صید نام خدا را بگوید.

ب - حیوانات حرام گوشت

خوردن گوشت و شیر حیوان نجس العین - مانند سگ و خوک - و حیوانات درنده ای که معمولا چنگال دارند، مانند شیر، پلنگ، یوزپلنگ، گرگ، کفتار، شغال، روباه، گربه، خرس و همچنین گوشت فیل و خرگوش حرام است.

خوردن گوشت خزندگان و انواع حشرات مانند موش، مار، سوسمار، مارمولک، خرچنگ، عقرب، سوسک، زنبور، مورچه، مگس، پشه، شب پره و انواع کرمها حرام است.

2 - مواد غیرگوشتی

خوردن و آشامیدن از مواد غیرگوشتی - به جز چند مورد که به آنها اشاره خواهد شد - جایز است. مشروط بر آن که موجب ارتکاب حرام دیگری نشود؛ به عنوان مثال اگر آن چیز مال دیگری است با رضایت و اجازه وی باشد، یا موجب اسراف و تبذیر نگردد.

مواد غیرگوشتی حرام

الف - مواد آلوده و نجس

1 - خوردن و آشامیدن چیز نجس و نیز خورانیدن آن به دیگران حتی به اطفال، در صورتی که ضرر قابل توجهی برای اطفال داشته باشد حرام است. بلکه اگر ضرر هم نداشته باشد بنابر احتیاط باید از آن خودداری کنند.

2 - خوردن و آشامیدن در ظرفهایی که از پوست سگ و یا خوک و یا مردار ساخته شده حرام است.

ناوبری کتاب