صفحه ۵۳۴

شرایط شکار با اسلحه

اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند، با پنج شرط پاک و حلال می‎شود:

1 - اسلحه شکاری مانند "کارد و شمشیر" برنده یا مثل "نیزه و تیر" تیز باشد که در اثر تیز بودن، بدن حیوان را پاره کند. پس اگر به وسیله دام، چوب، سنگ و مانند آن حیوان را شکار کنند و حیوان بمیرد، پاک نمی شود و خوردن آن حرام است، مگر این که آن را زنده دریابند و ذبح کنند. و اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند، چنانچه گلوله آن تیز باشد که در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاک و حلال است؛ بلکه اگر گلوله تیز نباشد ولی با فشار در بدن حیوان فرو رود و آن را پاره کند و حیوان را بکشد نیز بنابر اقوی حلال و پاک است؛ اما اگر به واسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن حیوان بمیرد، پاک و حلال بودنش خالی از اشکال نیست.

2 - شکار کننده مسلمان باشد و با اهل بیت پیامبر(ص) اظهار دشمنی نکند.

3 - اسلحه را برای شکار حیوان به کار برد؛ پس اگر به جای دیگر نشانه گیری کند و اتفاقا به حیوان بخورد و آن را بکشد، پاک و حلال نیست.

4 - هنگام به کار بردن اسلحه "بسم الله" بگوید، مگر این که فراموش کند.

5 - هنگامی که انسان به حیوان می‎رسد حیوان مرده باشد، و یا اگر زنده است به اندازه سر بریدن وقت نباشد؛ وگرنه باید به دستوری که برای سربریدن گفته شد عمل کند.

صید ماهی

اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون آب جان بدهد، پاک و خوردن آن حلال است. و چنانچه در آب بمیرد پاک، ولی خوردن آن حرام است؛ و اگر تور ماهیگیری را در آب بیندازند و بعضی ماهی ها پس از افتادن به تور، در تور یا هنگام خارج کردن آنها از تور بمیرند، بنابر اقوی پاک و حلال است. ضمنا تخم ماهی

ناوبری کتاب