صفحه ۵۳۳

احکام ذبح و شرایط آن

اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که می‎آید سر ببرند، گوشت آن حلال و بدن آن پاک است. سربریدن حیوان پنج شرط دارد:

1 - کسی که سر حیوان را می‎برد مسلمان باشد و با اهل بیت پیامبر(ص) اظهار دشمنی نکند؛ و فرقی نمی کند که به صورت دستی ذبح کند یا ماشینی.

2 - سر حیوان را با چیزی ببرد که از جنس آهن باشد؛ مگر آن که آهن پیدا نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می‎میرد، که در این صورت می‎توان با هر وسیله تیزی که چهار رگ آن را جدا کند سر حیوان را برید.

3 و 4 - هنگام سر بریدن باید جلوی بدن حیوان رو به قبله باشد و به نیت سر بریدن نام خدا را ببرد. و همین اندازه که بگوید: "بسم الله" کافی است. و اگر از روی فراموشی نام خدا را نگوید اشکال ندارد.

5 - حیوان پس از سر بریدن حرکتی کند که معلوم شود در هنگام سر بریدن زنده بوده است.

در ذبح حیوان باید راه غذا و راه نفس و دو رگ محیط به آنها از زیر برآمدگی گلو بریده شود به گونه ای که قسمتی از آنها در سر بماند. و برای کشتن شتر باید علاوه بر پنج شرطی که برای سربریدن حیوانات گفته شد، کارد یا چیز تیز دیگری را که از جنس آهن باشد در گودی میان گردن و سینه شتر فرو برند؛ و به آن "نحر" می‎گویند.

سر بریدن حیوان به وسیله دستگاه، در صورتی که شرایط شرعی ذبح رعایت شود اشکال ندارد. و لازم نیست برای هریک "بسم الله" بگوید؛ بلکه اگر هنگام زدن دکمه و گفتن "بسم الله" ذبح چند حیوان را قصد کند همه آنها حلال می‎شود، به شرط آن که ذبح همه آنها عرفا در یک زمان باشد.

ناوبری کتاب