صفحه ۵۳۲

الف - حیوانات حلال گوشت

استفاده از گوشت حیوانات اهلی یا وحشی به شرح ذیل منعی ندارد:

1 - از حیوانات دریایی، ماهی فلس دار (پولک دار) و میگو حلال است.

2 - از چهارپایان اهلی، گوشت و مواد خوردنی شتر، گاو و گوسفند حلال است؛ و گوشت اسب، قاطر و الاغ کراهت دارد. البته این کراهت در اسب کمتر است.

3 - از چهارپایان وحشی، گوشت آهو، گوزن، گاو وحشی، قوچ، بزکوهی و گورخر حلال است.

4 - از پرندگان، آن دسته که دارای چنگال هستند و درنده می‎باشند - مانند: عقاب، باز، کرکس و شاهین - حرام است؛ همچنین بنابر احتیاط واجب گوشت انواع کلاغ نیز حرام می‎باشد. ولی گوشت پرندگانی مانند: انواع کبوتر، کبک، تیهو، قطا، مرغ خانگی، مرغابی، بوقلمون و انواع گنجشک و پرستو حلال است؛ و از خوردن گوشت هدهد (شانه به سر) بنابر احتیاط پرهیز شود. همچنین تخم پرندگان حلال گوشت حلال است.

معمولا پرندگان حلال گوشت از حرام گوشت به دو راه شناخته می‎شوند:

1 - این که هنگام پرواز، بال زدن آنها بیشتر از بال نزدن آنها باشد. دسته ای که بال زدنشان بیشتر باشد حلال، و آن دسته که بیشتر بال را نگه می‎دارند حرام می‎باشند.

2 - آن دسته از پرندگان که سنگدان یا چینه دان و یا انگشت جدایی مانند شست انسان دارند حلال، و آن دسته که اینها را ندارند حرام می‎باشند.

از حیوانات حلال گوشت خوردن شانزده چیز حرام است:

1 - خون 2 - فضله (مدفوع) 3 - نری 4 - مادینگی 5 - بچه دان 6 - تخم (دنبلان)

7 - انواع غده ها 8 - غده ای در مغز که به شکل نخود است. 9 - نخاع (مغز حرام)

10 - پی (که در دو طرف تیره پشت است). 11 - زهره دان 12 - سپرز (طحال)

13 - مثانه 14 - مردمک (عدسی و سیاهی چشم) 15 - دریچه های قلب 16 - چیزی که میان سم دست و پای حیوان است.

ناوبری کتاب