صفحه ۵۳۰

زنانی که نیاز به عده ندارند

1 - دختری که پیش از تمام شدن نه سال به عقد کسی درآمده و پیش از نه سال از او جدا شود.

2 - زنی که به عقد کسی درآمده و شوهر با او نزدیکی نکرده باشد.

3 - زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و یائسه شده باشد.

عده زن در ازدواج موقت

زنی که به عقد موقت درآمده و مدت آن تمام شده یا شوهر مدت آن را بخشیده است، از نظر عده یکی از صورتهای زیر را دارد:

1 - اگر شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد عده ندارد.

2 و 3 - اگر نه سال او تمام نشده یا یائسه باشد عده ندارد؛ هر چند شوهرش با او نزدیکی کرده باشد.

4 - اگر نه سال او تمام شده و یائسه نشده و شوهرش با او نزدیکی کرده باشد، باید به ترتیب زیر عده نگه دارد:

الف - چنانچه حیض می‎بیند، بنابر احتیاط واجب باید به مقدار دو حیض یا دو پاکی - هر کدام که بیشتر است - عده نگه دارد.

ب - چنانچه حیض نمی بیند، باید تا چهل و پنج روز عده نگه دارد.

ج - اگر آبستن باشد و حیض نمی بیند، بنابر احتیاط واجب به هر کدام از زاییدن یا چهل و پنج روز که بیشتر است عده نگه دارد.

عده وفات

زنی که شوهرش از دنیا رفته باید به ترتیب زیر عده وفات نگه دارد:

1 - اگر آبستن نباشد، باید تا چهار ماه و ده روز عده نگه دارد، و از شوهر کردن

ناوبری کتاب