صفحه ۵۲۹

بر کسی که همسرش را طلاق رجعی داده حرام است در روزهای عده او را از خانه ای که هنگام طلاق در آن زندگی می‎کرده بیرون کند.

اگر شوهر همسر خود را دوبار طلاق بدهد و پس از هر طلاق به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و پس از هر طلاق و گذشت عده با او ازدواج کند، پس از طلاق سوم، آن زن بر او حرام می‎شود و ازدواج مجدد منوط به محلل است، یعنی مرد دیگری با آن زن ازدواج نماید و همبستر شود و سپس او را طلاق دهد، که در این صورت مرد اول می‎تواند با آن زن ازدواج نماید؛ آن هم با شرایطی که در توضیح المسائل بیان شده است.ر.ک : توضیح المسائل، مسأله 2779.

احکام عده

عده طلاق

پس از آن که زن از شوهر خود جدا شد - خواه با اجرای صیغه طلاق باشد یا از موارد فسخ نکاح باشد یا با تمام شدن مدت و یا بخشیدن مدت توسط شوهر در عقد موقت - باید مدتی را که در شرع مقدس تعیین شده به عنوان عده صبر نماید و در این مدت از ازدواج با دیگری خودداری کند.

عده طلاق برای زنانی که عده دارند سه نوبت پاکی از حیض است. یعنی اگر زن پس از پاک شدن از حیض، طلاق داده شد و هنوز در پاکی به سر می‎برد، باید صبر کند تا دوبار حیض و پاک شود و همین که حیض سوم را دید از عده خارج شده و می‎تواند ازدواج نماید.

زنی که حیض نمی بیند و در سن زنانی است که حیض می‎بینند، چنانچه شوهرش با او نزدیکی کرده باشد و بخواهد او را طلاق دهد، باید سه ماه با او نزدیکی نکند و سپس او را طلاق دهد؛ و پس از طلاق، زن باید تا سه ماه قمری به عنوان عده صبر کند.

پایان عده زن آبستن به دنیا آمدن و یا سقط شدن جنین است؛ ولی اگر از زنا آبستن شده باشد، بنابراحتیاط واجب باید علاوه بر این، سه پاکی یا سه ماه از زمان طلاق او بگذرد.

ناوبری کتاب