صفحه ۵۲۷

زن دیگری به جای وی اختیار کنید و مال بسیار مهر او کرده اید، به هیچ وجه نباید چیزی از مهریه وی بازگیرید." البته پرداخت مهریه از شرایط صحت طلاق نیست و می‎تواند با توافق زن آن را بعد از طلاق پرداخت کند.

5 - طلاقی که در آن رجوع و بازگشت باشد، به دو بار محدود شده است. (الطلا ق مرتان )سوره بقره (2)، آیه 229. و برای کسی که همسرش را سه بار طلاق داده، شرط شده که پس از سه بار طلاق، تنها در صورتی مجددا می‎تواند با زنی که طلاق داده ازدواج کند که قبل از او فرد دیگری با آن زن ازدواج کرده و همبستر شود و سپس او را طلاق دهد، که اصطلاحا او را "محلل" می‎نامند. این حکم از آغاز برای پیشگیری از طلاق دادن های مکرر بوده است.

6 - برای کاهش دادن طلاق، به زنان جز در مواردی خاص اجازه طلاق نداده است. چرا که زنان نوعا دارای عواطف و احساسات فراوانی هستند و ممکن است تحت تأثیر عواطف و یا اغفال دیگران قرار بگیرند و به زندگی خود آسیب بزنند.

اقسام طلاق

الف - طلاق بائن

طلاقی که پس از آن، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند و بدون عقد او را به همسری خود برگرداند "بائن" نام دارد. طلاق بائن شش قسم است:

1 - طلاق دختری که نه سال او تمام نشده است.

2 - طلاق زنی که زمان حیض شدن او پایان یافته و یائسه شده باشد.

3 - طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده است.

4 - طلاق سوم زنی که همسرش او را سه بار طلاق داده است.

5 و 6 - طلاق خلع و مبارات.

ناوبری کتاب