صفحه ۵۲۲

2 - در ازدواج دائم در هر صورت مرد باید عهده دار مخارج روزانه و لباس و مسکن و احتیاجات دیگر زن از قبیل دارو و طبیب باشد؛ ولی در ازدواج موقت بستگی به قراری دارد که میان طرفین منعقد می‎گردد. ممکن است مرد نخواهد یا نتواند متحمل این مخارج بشود و یا زن نخواهد از پول مرد استفاده کند.

3 - در ازدواج دائم مرد عنوان سرپرست خانواده را عهده دار است؛ اما در ازدواج موقت به قراردادی که میان آنان بسته می‎شود بستگی دارد.

4 - در ازدواج دائم زوجین فقط با جلب نظر دیگری حق دارند از بچه دار شدن و تولید نسل جلوگیری کنند، ولی در ازدواج موقت جلب رضایت طرف دیگر ضرورت ندارد و مرد و یا زن می‎تواند خود از بچه دار شدن جلوگیری کند.

5 - اگر در اثر آمیزش زن و مرد در این نوع ازدواج کودکی متولد شد، مانند ازدواج دائمی مرد مسؤول اداره و تأمین زندگی اوست.

6 - ممنوعیت ایجاد روابط جنسی زن با دیگران در مدت مورد توافق همانند ازدواج دائم است و تمام آن احکام را دارد.

7 - پس از تمام شدن مدت تعیین شده، زن و شوهر خود به خود از هم جدا می‎شوند و نیاز به طلاق نیست؛ ولی اگر آمیزش صورت گرفته باشد، زن باید عده نگه دارد تا اگر زن باردار است معلوم شود و مردی که مسؤول اداره کودک است مشخص گردد. عده این ازدواج در صورتی که همبستر شده اند اگر عادت می‎شود بنابراحتیاط واجب گذشتن دوبار عادت ماهانه یا دو پاکی هرکدام بیشتر است می‎باشد، و اگر عادت نمی شود گذشتن چهل و پنج روز است. و اگر همبستر نشده اند یا زن یائسه است عده ندارد.

8 - در این نوع ازدواج حق توارث بین زن و شوهر نیست؛ مگر درصورتی که ارث بردن را در ضمن عقد شرط کرده باشند، که در این صورت بنابراحتیاط با سایر ورثه مصالحه شود و ورثه او را راضی نمایند.

ناوبری کتاب