صفحه ۵۱۹

البته تربیت به معنای راهنمایی و راهبری به مصالح و نیازهای کودک است؛ و در اسلام کودک آزاری ممنوع است و در صورت وارد آوردن هرگونه آسب بر بدن کودک، دیه واجب خواهد شد.

مستحبات پس از ولادت

پس از ولادت نوزاد مستحب است او را غسل دهند، جامه سفید بپوشانند و در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند و نام خوبی برای او تعیین نمایند.

عقیقه کردن برای نوزاد نیز مستحب است و درباره آن بسیار سفارش شده است و در سلامت فرزند تأثیر بسزایی دارد.

ازدواج موقت

ازدواج می‎تواند به دو گونه صورت بگیرد: "دائم" و "موقت". ازدواج موقت و دائم در برخی موارد یکسان هستند و در برخی احکام با هم تفاوت دارند. آنچه در درجه اول این دو را از هم متمایز می‎کند این است که در ازدواج موقت لازم است مدت آن و مهر را مشخص نمایند، و پس از پایان مدت، اگر مایل به تمدید بودند با عقد جدید تمدید می‎کنند؛ و اگر نه از هم جدا می‎شوند. تفاوت جوهری این دو ازدواج در این است که ازدواج موقت از برخی قیود و حدودی که بعدا برای ازدواج دائم می‎شماریم آزاد است و به اراده و قرارداد طرفین بستگی دارد. حتی موقت بودن آن نیز در حقیقت به طرفین نوعی آزادی در تصمیم می‎بخشد.

چرا ازدواج موقت ؟

تأمین غریزه جنسی یک واقعیت و نیاز انسان به ویژه در سنین جوانی است. سهل انگاری و بی توجهی به این نیاز چه بسا ممکن است جامعه را به بحران جنسی دچار کند و در اثر عدم پاسخگویی به آن به آفت هایی چون هرزگی جنسی، مواد

ناوبری کتاب