صفحه ۵۱۲

مردان نیز مکلف اند نگاه شهوت آلود خود را به چهره و زینت زنان ندوزند و دامن عفت خود را به هیچ وجه آلوده نکنند.سوره نور (24)، آیه 30.

احکام نگاه و لمس و صدا

1 - نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم - گرچه به قصد لذت نباشد - حرام است. بلکه نگاه کردن عمدی به دست و صورت نامحرم بدون قصد لذت نیز محل اشکال است، مگر در صورت ضرورت که اشکال ندارد.

2 - نگاه کردن به صورت، دست و موی زنانی که عمدا حجاب را مراعات نمی کنند و نیز جاهایی از بدن زنهای غیر مسلمان که معمولا آن را نمی پوشانند، در صورتی که با قصد لذت و مقدمه گناه نباشد، اشکال ندارد.

3 - گرفتن فیلم و عکس توسط مرد از زن نامحرم حرام نیست؛ به شرط آن که به واسطه آن مجبور نشود کار حرام دیگری را انجام دهد.

4 - نگاه کردن به عکس و فیلم زن نامحرم، اگر آن زن بی پروا و یا ناشناس باشد اشکال ندارد؛ مشروط به آن که این نگاه کردن نتیجه مفسده آمیزی نداشته باشد.

5 - کسی که می‎خواهد ازدواج نماید، فقط به مقدار متعارف برای پسندیدن جایز است به صورت و مو و دست های زن یا دختر مورد نظر نگاه کند؛ و چنانچه با نگاه اول غرض حاصل نشود، تکرار آن اشکال ندارد. ولی به هر حال نباید قصد لذت داشته باشد، هر چند حصول لذت قهری اشکال ندارد.

6 - اگر پزشک برای درمان ناچار شود به بدن نامحرم نگاه کند یا دست بزند و مراجعه به پزشک زن یا محرم مشکل باشد، اشکال ندارد؛ و در موردی که تنها با نگاه کردن و یا با دست زدن می‎تواند درمان بکند، باید به همان اندازه ضرورت اکتفا نماید؛ و در این جهت اگر هیچ چاره ای نباشد، فرقی بین عورت و غیر آن نیست.

ناوبری کتاب