صفحه ۵۱۰

3 - محارم رضاعی. اگر یکی از نسبت های بالا از راه شیر دادن - با شرایطی که برای آن گفته شده - ر.ک : توضیح المسائل، مسائل 2696 - 2701. حاصل شود، موجب محرم شدن و در نتیجه حرمت ازدواج خواهد بود. همچنین افزون بر مواردی که ذکر شد، ازدواج با این زنها نیز حرام است:

1 - زنی که در عده دیگری است. 2 - زن شوهرداری که با او عقد بسته است. 3 - زن شوهرداری که با او زنا کرده است بنابراحتیاط واجب. 4 - دختر خاله و بنابراحتیاط واجب دختر عمه در صورت زنا با مادر آنها. 5 - دختر و مادر زنی که با او زنا کرده است بنابراحتیاط واجب. 6 - مادر و خواهر و دختر کسی که با او لواط کرده است. 7 - زنی که در حال احرام با او عقد بسته است. 8 - همسری که سه مرتبه طلاقش داده است (مگر پس از ازدواج محلل با او با شرایطی که در توضیح المسائل گفته شده است ر.ک : همان، مسأله 2779.). 9 - دختر خواهر و دختر برادر همسر بدون اجازه همسر. 10 - دختر نابالغی که با او ازدواج و نزدیکی کرده است بنابراحتیاط واجب. 11 - زنان کافر غیر اهل کتاب (و ازدواج دائم با زنان کافر اهل کتاب و غیر اهل کتاب). 12 - زنی که با او لعان کرده است.

تفصیل احکام هر یک از این موارد در توضیح المسائل بیان شده است.ر.ک : همان، مسائل 2640 - 2669.

عقد ازدواج

وقتی دو نفر برای زندگی مشترک با یکدیگر به تفاهم رسیدند، برای این که اراده قلبی و آمادگی خود را ابراز نمایند و موضوع همسری آنان قطعیت پیدا کند، باید با گفتن کلماتی که حاکی از نیت جدی آنان است این قرارداد را منعقد سازند و اراده خود را نسبت به آن با تمام شرایط و تکالیفی که در بر دارد اعلام نمایند. در ابتدا زن به قصد ایجاد قرارداد همسری، خطاب به مرد می‎گوید: "انکحتک نفسی علی

ناوبری کتاب