صفحه ۵۰۹

آلوده، اگر چه دارای ثروت و مقام ظاهری نیز باشد، روا نیست. چنان که در حدیث آمده است: "کسی که همسر مشروب خواری را برای دخترش در نظر بگیرد، نسل آن زن را قطع نموده است."همان، باب 29، ص 79، حدیث 1) .

3 - کسانی که نمی توانند همسر یکدیگر شوند (محارم)

چند دسته افراد هستند که از جهت نسب، یا از جهت رابطه سببی یا به خاطر هم شیر بودن، ازدواج آنان با یکدیگر جایز نیست.ر.ک : سوره نساء (4)، آیه 22. آنان عبارتند از:

1 - محارم نسبی؛ یعنی خویشاوندانی که از راه همخونی و اشتراک در نسب، به انسان محرم هستند و ازدواج با آنان حرام است؛ برای مردان: مادر، مادربزرگ، دختر، نوه و نتیجه (هرچه پایین روند)، خواهر، دختر برادر و نوادگان او، دختر خواهر و نوادگان او، عمه و خاله (شامل عمه ها و خاله های پدر و مادر، هرچه بالا روند) و برای زنان: پدر، پدربزرگ، پسر، نوه و نتیجه (هرچه پایین روند)، برادر، پسر برادر و نوادگان او، پسر خواهر و نوادگان او، عمو و دایی (شامل عموها و دایی های پدر و مادر، هرچه بالا روند) حرامند.

2 - محارم سببی؛ یعنی خویشاوندانی که از طریق پیوند زناشویی با آنها نسبت سببی پیدا می‎شود و نمی توان با آنها ازدواج کرد. برای مردان: زن پدر و پدربزرگ، مادر و مادر بزرگ زن که نسبت به داماد حرام همیشگی می‎شود، دختر زن (نادختری) و نوادگانش (در صورتی که مرد با همسر خود آمیزش جنسی کرده باشد، نه به صرف اجرای عقد)، زن پسر (عروس) و خواهر زن (تا زمانی که روابط همسری با آن زن وجود دارد). و برای زنان: پدر و پدربزرگ شوهر، پسر شوهر (ناپسری)، شوهر مادر (ناپدری)، شوهر دختر (داماد)، و شوهر خواهر (تا زمانی که شوهر خواهر اوست) حرامند.

ناوبری کتاب