صفحه ۴۹۳

- نهم ذی حجة - به قصد قربت در عرفات باشد و در آنجا نیت وقوف کند. و بنابر احتیاط از اول ظهر به عرفات برود و تا مغرب شرعی در آنجا بماند.

چهارم - وقوف به مشعر؛ به این ترتیب که شخص حاجی پس از انجام وقوف به عرفات هنگام مغرب شب عید به طرف "مشعر الحرام" کوچ کند، به گونه ای که نماز مغرب و عشا را در مشعر بخواند. وقوف به مشعر باید به قصد قربت انجام شود، و وقت آن از طلوع فجر تا طلوع آفتاب است؛ و بنابر احتیاط شب دهم را نیز تا طلوع فجر به قصد قربت در مشعر به سر برد.

پنجم و ششم و هفتم - انجام واجبات منا در روز عید قربان، که عبارت است از:

الف - رمی جمره عقبه؛ یعنی انداختن هفت ریگ به آن، به پیروی از حضرت ابراهیم (ع) که در این مکان شیطان را رمی کرد.

ب - قربانی؛ که حاجی مخیر است شتر یا گاو و یا گوسفند را قربانی کند؛ و غیر این سه حیوان، سایر حیوانات کفایت نمی کند. عمل قربانی علاوه بر آثار اجتماعی و کمک به بینوایان، نشانه تقوا و فداکاری و گذشت مالی افراد نیز هست؛ چنان که خدای متعال در قرآن کریم فرموده است: (لن ینال الله لحومها ولا دماؤها و لکن یناله التقوی منکم )سوره حج (22)، آیه 37. "گوشت ها و خون های قربانی هرگز به خداوند نمی رسد؛ اما آنچه به خداوند می‎رسد تقوا و پرهیزکاری شماست."

ج - تراشیدن سر و یا تقصیر (کوتاه کردن مو یا ناخن)؛ و حاجی بین این دو مخیر می‎باشد، ولی زنان فقط باید تقصیر کنند. همچنین کسی که سال اول حج اوست بنابر احتیاط واجب باید سر خود را بتراشد.

هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم - انجام اعمال حرم که به ترتیب عبارت است از: "طواف"، "نماز طواف"، "سعی بین صفا و مروه"، "طواف نساء" و "نماز طواف نساء".

ناوبری کتاب