صفحه ۴۹۲

ج - "لبیک" گفتن به این نحو: "لبیک اللهم لبیک ، لبیک لاشریک لک لبیک ، ان الحمد و النعمة لک و الملک (لک ) لاشریک لک لبیک".

همچنین چند چیز است که شخص محرم به طور قطع یا به احتیاط واجب باید از آنها اجتناب نماید؛ و ارتکاب بعضی از آنها سبب اعاده عمره یا حج و ارتکاب بسیاری از آنها موجب کفاره می‎شود؛ و تفصیل آنها در مناسک حج بیان شده است.

سوم - طواف خانه خدا؛ به این ترتیب که با شروع از حجرالاسود هفت مرتبه دور خانه خدا بگردد. و به هر دور آن یک "شوط" گفته می‎شود.

چهارم - نماز طواف؛ به این ترتیب که بعد از تمام شدن طواف واجب، پشت مقام ابراهیم (ع) دو رکعت نماز به قصد "نماز طواف" بخواند.

پنجم - سعی بین صفا و مروه؛ یعنی پس از نماز طواف بین "صفا" و "مروه" را که دو کوه معروفند سعی کند؛ به این صورت که از صفا شروع کند و به مروه برود و از مروه به صفا برگردد. و سعی باید هفت مرتبه باشد. و هر یک از رفت و برگشت ها یک "شوط" محسوب است، پس سعی از صفا شروع و به مروه ختم می‎گردد.

ششم - تقصیر؛ یعنی پس از سعی به قصد قربت و با نیت خالص مقداری از ناخن های دست یا پا و یا مقداری از موی سر یا شارب و یا ریش خود را بزند؛ و بهتر بلکه احوط آن است که به زدن ناخن اکتفا نکند و مقداری از مو را نیز بزند. و تراشیدن سر و کندن مو کفایت نمی کند.

2 - حج تمتع

واجبات حج تمتع چهارده چیز است:

اول - نیت حج تمتع.

دوم - احرام حج تمتع؛ که مانند احرام عمره است، جز این که در احرام حج باید از مکه معظمه به نیت حج تمتع محرم شود.

سوم - وقوف به عرفات؛ یعنی محرم به احرام حج در ظهر روز عرفه

ناوبری کتاب