صفحه ۴۹۱

اقسام حج

حج بر سه قسم است: دو قسم آن مربوط به ساکنان مکه و حوالی آن تا فاصله شانزده فرسخ است که به نام "حج افراد" و "حج قران" معروف است؛ و یک قسم آن برای دیگران است که محل اقامتشان بیش از این مقدار با مکه فاصله دارد و به آن "حج تمتع" می‎گویندالبته در بعضی از موارد وظیفه برخی افراد بیمار یا معذور از حج تمتع به حج افراد تبدیل می‎شود. و شامل دو قسمت است: عمره تمتع و حج تمتع.

در حج تمتع، عمره پیش از حج و وابسته به حج و همچون جزئی از آن می‎باشد که باید در یک سال و در ماههای حج به جا آورده شود؛ ولی در حج افراد و حج قران، عمره کاملا مستقل و از حج جداست. همچنین در حج تمتع در روز عید قربان در منا قربانی واجب است و از اعمال آن می‎باشد، و در حج قران قربانی از ابتدا مقرون با احرام است و باید تا روز عید در منا همراه باشد؛ ولی در حج افراد اصلا قربانی واجب نیست.

صورت حج تمتع

"حج تمتع" مرکب از دو عمل عبادی "عمره تمتع" و "حج تمتع" می‎باشد که به شرح و ترتیب زیر است:

1 - عمره تمتع

در عمره تمتع شش چیز واجب است:

اول - نیت عمره تمتع

دوم - احرام از یکی از میقاتها؛ و در احرام سه چیز واجب است:

الف - نیت

ب - پوشیدن دو جامه احرام که یکی را "ازار" و دیگری را "رداء" می‎نامند.

ناوبری کتاب