صفحه ۴۹۰

اسلام و مسلمانان به عمل آورد. از این فرصت که خداوند برای مسلمانها فراهم کرده، باید برای اتحاد همه جانبه استفاده کرد؛ (لیشهدوا منافع لهم )سوره حج (22)، آیه 28. "تا شاهد منافع آن برای خود باشند."

شرایط وجوب حج

قرآن درباره وجوب حج می‎فرماید: (و لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین )سوره آل عمران (3)، آیه 97. "آن دسته از مردم که توانایی انجام حج را دارند، مکلف اند برای خدا حج به جا آورند؛ و کسی که نافرمانی کند، باید بداند که خدا از همه بی نیاز است."

کسی که بالغ و عاقل است و توانایی رفتن حج (استطاعت) را داشته باشد، در تمام مدت عمر یک مرتبه حج بر او واجب می‎شود؛ مشروط بر آن که به واسطه رفتن به حج مجبور نشود کار حرامی را که اهمیت ترک آن در شرع از حج بیشتر است انجام دهد، یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترک کند.

استطاعت و توانایی عبارت است از:

1 - داشتن هزینه سفر و آنچه به حسب حالش در راه به اندازه کافی مورد نیاز است.

2 - داشتن مخارج افراد تحت تکفل خود تا هنگام بازگشت.

3 - سلامت مزاج و توانایی برای انجام اعمال حج.

4 - نبودن مانع در رفت و برگشت.

5 - داشتن وقت کافی به اندازه انجام اعمال حج.

6 - از دست ندادن مال یا ملک یا کسب و پیشه ای که برای ادامه معاش خود و افراد تحت تکفل نیاز دارد.

ناوبری کتاب