صفحه ۴۸۴

شرایط اعتکاف

1 - "اسلام"؛ پس اعتکاف از غیر مسلمان صحیح نیست؛ و "ایمان" شرط قبول آن است.

2 - "عقل".

3 - "قصد قربت"؛ پس اگر برای غیرخدا باشد صحیح نیست.

4 - "روزه گرفتن"؛ پس اگر به هر دلیل نتواند روزه بگیرد اعتکاف او صحیح نیست.

5 - "ماندن سه روز در مسجد"؛ پس اگر کمتر بماند یا قصد کند که کمتر بماند اعتکاف او صحیح نیست.

احکام اعتکاف

کسی که اعتکاف می‎کند باید در روز از انجام آنچه روزه را باطل می‎کند بپرهیزد؛ همچنین امور زیر موجب باطل شدن اعتکاف می‎شود، در شب باشد یا روز:

1 - نزدیکی، بلکه بنابر احتیاط لمس یا بوسیدن از روی شهوت.

2 - انجام کاری که موجب خروج منی شود. (بنابر احتیاط واجب).

3 - استشمام بوی خوش.

4 - خرید و فروش؛ حتی بنابراحتیاط واجب در امور ضروری و لازم.

5 - مجادله و بحث به منظور برتری و خودنمایی، در امور دینی باشد یا دنیایی.

حج

در میان احکام و دستورات دینی تأکید فراوانی برای انجام حج و عمره به عمل آمده و آثاری نیز برای آن ذکر گردیده است. با این که حج عمل عبادی است و برای تقرب به خداوند متعال انجام می‎شود و دارای آثار معنوی و جاذبه های روحی است، منافع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز در بر دارد.

ناوبری کتاب