صفحه ۴۸۱

زهرا(س) و سایر پیامبران و جانشینان آنان 6 - رساندن غبار غلیظ به حلق بنابر احتیاط واجب 7 - فرو بردن تمام سر در آب بنابر احتیاط واجب 8 - باقی ماندن بر جنابت یا حیض یا نفاس تا اذان صبح 9 - اماله کردن با چیزهای روان 10 - قی کردن از روی عمد.

احکام روزه

1 - کسی که می‎خواهد روزه بگیرد باید در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای آن نیت کند؛ ولی بهتر است که شب اول ماه نیز نیت روزه همه ماه را بنماید؛ البته لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند و یا به زبان بگوید؛ بلکه همین قدر که با توجه و برای انجام فرمان خداوند تصمیم دارد روزه بگیرد کافی است.

2 - اگر روزه دار از روی اشتباه و فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد، روزه اش باطل نمی شود؛ چه روزه او واجب باشد و یا مستحب.

3 - اگر روزه ضرر داشته باشد، نباید روزه گرفت؛ و اگر با وجود ضرر روزه گرفته شود، باطل است و باید قضای آن را به جا آورد.

4 - کسی که جنب است و می‎خواهد روزه واجبی بگیرد که وقت آن معین است - مثل روزه رمضان - چنانچه از روی عمد تا اذان صبح غسل نکند تا وقت تنگ شود، بنابر احتیاط واجب باید تیمم کند و روزه بگیرد و قضای آن را هم به جا آورد و کفاره را نیز بپردازد.

5 - هرگاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود، احتیاط واجب آن است که دوباره پیش از غسل نخوابد؛ هر چند احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‎شود.

6 - زنی که در حال حیض یا نفاس است، روزه هایی را که در روزهای حیض یا نفاس نگرفته باید پس از پاک شدن قضا نماید.

7 - مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعتی بخواند، نباید روزه بگیرد؛ ولی مسافری که نمازش تمام است، باید روزه خود را هم بگیرد.

ناوبری کتاب